kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl

Dane

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszwie

 

GODZINY PRACY IZBY OD 16 MARCA 2020 R.

 

RODZAJ JEDNOSTKI

Jednostka samorządu zawodów zaufania publicznego

SIEDZIBA

Warszawa

LOKALIZACJA

woj. mazowieckie 

KOD

01-882

Adres

ul. Żeromskiego 77 lok. 6  (IV p.)

(nowe miejsce siedziby Izby od 1 lutego 2018 r.)

 

tel. (+48 22) 635-45-54, tel. (+48 22) 831-38-58; fax: (+48 22) 635-72-27

mail: biuro@oia.waw.pl

 

link do strony internetowej: www.oia.waw.pl

 

Pracownicy biura Izby w Warszawie (w kolejności alfabetycznej):

- Jolanta Komorowska tel. kom. 785-665-519

- Klaudiusz Kulak tel. kom. 785-665-515

- Emilia Napora tel. kom. 785-665-518

- Elżbieta Nowakowska (Delegatura w Radomiu) tel. kom. 785-665-516

- Bożena Olech tel. kom. 785-665-517

Joanna Pietrzyk

- Anna Skołek tel. kom. 785-665-514

- Aneta Starczewska (Gł. Księgowa) 785-665-512 

 

Konsultacje farmaceutyczne od 1 stycznia 2019 r. (nowe zasady)

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 (począwszy od Nowego Roku) pytania dot. zagadnień farmaceutycznych ("konsultacje farmaceutyczne") prosimy zadawać wyłącznie drogą elektroniczną kierując pytania na mail: pytania@oia.waw.pl

Ostatni dyżur Pani magister Anna Pławska pełniła do czwartku 27 grudnia 2018 r.

 

Radca Prawny biura Izby mec. Sylwester Majewski 

(dyżury: czwartki - w godz. 13.10 - 16.30) tel. kom 785-665-513 (czynny w czasie dyżuru)
 
e-mail: prawnik@oia.waw.pl

 

Prezes

mgr farm. Michał Byliniak

e-mail: prezes@oia.waw.pl

Numer Konta B.

21 1240 1138 1111 0000 0209 2153

Biuro w Radomiu

Delegatura w Radomiu

godziny pracy: GODZINY PRACY IZBY OD 16 MARCA 2020 R.

pracownik Delegatury: Elżbieta Nowakowska tel. kom 785-665-516

 

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom 

tel. (48) 363-54-47   radom@oia.waw.pl

   

 

Godziny pracy Biura Izby

                                                                       

poniedziałek

GODZINY PRACY IZBY OD 16 MARCA 2020 R.

wtorek

GODZINY PRACY IZBY OD 16 MARCA 2020 R.

środa

GODZINY PRACY IZBY OD 16 MARCA 2020 R.

czwartek

GODZINY PRACY IZBY OD 16 MARCA 2020 R.

piątek

GODZINY PRACY IZBY OD 16 MARCA 2020 R.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-03-30 16:02:38.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-03-30 16:02:38
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. ul. Długa 16
00-238 Warszawa
Prezes
Michał Byliniak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl