kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Zasady wykony. zawodu

Zasady wykony. zawodu

Samorząd aptekarski - zadania i zasady działania

Podstawa prawna: Art. 7

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku

(Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1419, z 2020 poz. 2401)

 

Art. 7. 1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:

1) reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;

2) troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;

3) kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;

4) integracja środowiska zawodowego;

5) sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;

6) współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;

7) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

8) prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;

9) zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;

9a) udzielanie informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, przepisów dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych;

10) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

 

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:

1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza;

2) prowadzenie rejestru farmaceutów;

3) (uchylony);

4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;

5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;

7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;

8) (uchylony);

9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;

10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza ;

11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;

12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;

13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:11:38 | Data modyfikacji: 2021-01-20 23:58:10.
Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:11:38
Data modyfikacji: 2021-01-20 23:58:10
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. ul. Długa 16
00-238 Warszawa
Prezes
Michał Byliniak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl